ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το λογιστικό γραφείο μας στο τομέα αυτό είναι οι εξής:

⦁ Διαχείριση οικονομικών υποχρεώσεων προς του εργαζομένους (πληρωμές, μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις, προκαταβολές, επιμερισμός μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους).

⦁ Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ.

⦁ Καταστάσεις ανά εργαζόμενο και ταμείο.

⦁ Προγράμματα ωρών εργασίας και βιβλίο αδειών εργαζομένων.

⦁ Προσλήψεις προσωπικού, συμβάσεις, αποχωρήσεις, απολύσεις, μερική απασχόληση.

⦁ Υπολογισμός κόστους του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού με βάση τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ).

⦁ Ενημέρωση για εργατικά θέματα (άδειες, ωράρια, συλλογικές Συμβάσεις, ασθένειες).

⦁ Ενημέρωση της επιχείρησης για αλλαγές των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Συμβουλές για επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις προσωπικού.

⦁ Προγράμματα επιχορήγησης και δανείων του ΟΑΕΔ για εργοδότες.

⦁ Γνωστοποίηση-ηλεκτρονική υποβολή, όλων των εντύπων για τους εργαζομένους, στο διαδικτυακό σύστημα ΣΕΠΕ, ΕΡΓΑΝΗ.

⦁ Ηλεκτρονική υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ μέσω Διαδικτύου.

⦁ Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας στο ΙΚΑ μέσω Διαδικτύου.

⦁ Υποβολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) μηνιαίως και ετησίως.

⦁ Υποχρεώσεις προς Επικουρικά Ταμεία.

⦁ Ζητήματα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού ασφαλείας.

⦁ Παρουσία για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία – Επιθεώρηση Εργασίας - Ο.Α.Ε.Δ. – Κ.Ε.Π.Ε.Κ. κ.λπ