ΝΧΝ managing accounting.

Υπεύθυνοι για την καταχώρηση και τον έλεγχο των εξόδων σε γενική και αναλυτική λογιστική συμμετέχοντας ενεργά σε όλο το φάσμα της λογιστικής λειτουργίας κάθε νομικού και φυσικού προσώπου.
Αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
Ισχυρή Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου στην τήρηση των προθεσμιών
Πελατοκεντρική φιλοσοφία - ομαδικότητα
Ευελιξία στην διαχείριση πολλαπλών εργασιών υπό πίεση
Τήρηση των εντολών της Διεύθυνσης
Θέληση για συνεχή βελτίωση των διαδικασιών