ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

Η τήρηση διπλογραφικών βιβλίων είναι υποχρεωτική για τις ΑΕ και ΕΠΕ και για τις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 1.500.000 ευρώ.
Στη Γ κατηγορία περιλαμβάνεται η τήρηση βιβλίων απογραφής, το ισοζύγιο λογαριασμών γενικού και αναλυτικού καθολικού, το ημερολόγιο, τα βιβλία αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών και κάποια ειδικά βιβλία για τις ΑΕ και ΕΠΕ.